Tłumaczenia dokumentów

W przypadku tłumaczeń przysięgłych wskazane jest ustalenie terminu ewentualnego przekazania dokumentów i ich odbioru.

Istnieje możliwość przesłania dokumentu do tłumaczenia drogą elektroniczną i okazania oryginału dopiero przy odbiorze tłumaczenia. Jeśli niemożliwy jest odbiór osobisty, można zlecić wysłanie tłumaczenia pocztą.

W przypadku, gdy urząd lub instytucja, w której będzie składane tłumaczenie przysięgłe akceptuje wersję elektroniczną, możemy je przesłać mailem w formie skanu albo dokumentu pdf podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Często tłumaczenie przysięgłe na język hiszpański (i/lub dokument źródłowy), które ma być przedstawione za granicą, wymaga uzyskania najpierw klauzuli Apostille w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Warto o tym pamiętać i dowiedzieć się, czy według zagranicznego odbiorcy (urzędu lub instytucji) dokumentów należy dopełnić tej formalności.

Każdy dokument odwołuje się do rzeczywistości prawnej kraju, w którym został wydany i jest oparty na konkretnych przepisach. A prawo każdego kraju jest inne, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Istotne różnice pojawiają się nawet w przypadku transpozycji przepisów unijnych do ustawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich, nie mówiąc o ogromnych różnicach między przepisami prawa polskiego i krajów pozaeuropejskich. Dlatego tłumaczenie dokumentów wymaga znalezienia najbardziej trafnego kompromisu pomiędzy dosłownym przekładem nazw urzędów, dokumentów, stanowisk, jednostek organizacyjnych itp., a użyciem nazw ich odpowiedników funkcjonujących w kraju języka docelowego. Ważne jest, by tłumaczenie było zrozumiałe, ale nie stanowiło upraszczającej analogii.

Dokument w dłoni